گانودرما و آنتی اکسیدان

گانودرمالوسیدم یک منبع قوی از آنتی اکسیدان ها می باشد. دانشنامه داروهای طبیعی اظهار میدارد که این قارچ حاوی بالاترین تمرکز آنتی اکسیدان ها در مقایسه با دیگر مواد غذایی است.

پلی ساکارید، پلی ساکارید پپتید کمپلکس و اجزای فنولیک گانودرما لوسیدم، همگی در بالا بردن توانایی آنتی اکسیدانی موثر هستند، چنانچه تحقیقات نشان می دهد پپتید گانودرما لوسیدم  بخش اصلی آنتی اکسیدان این قارچ به حساب می آید.